S.P. American Brain

Spital i specializuar për parandalimin, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e personave të varur
nga alkoholi si dhe substancat psikoaktive dhe të personave me çrregullime psikiatrike.

Për herë të parë

në Republikën e Kosovës nën ombrellën e AMECC “Rezonanca” hapet Spitali Psikiatrik “AMERICAN BRAIN”

Ky është Spitali më unik në regjion që ofron gamën më të gjerë të shërbimeve dhe të kujdesit shëndetësor, krejtësisht të personalizuar, sipas nevojave të pacientëve dhe familjeve të tyre, nëpërmjet integrimit të metodave bashkëkohore të diagnostikimit, trajtimit, edukimit dhe rehabilitimit.

S.P. American Brain

AMERICAN BRAIN

Në Spital ofrohen shërbimet si: RTMS-ja, shërbimet laboratorike, terapia okupuese dhe psikoterapia.

Në programet njëmujore të rehabilitimit ofrohen shërbimet si: detoksikimi, planifikimi i trajtimit, këshillimet psikologjike, trajtimet medikamentoze, mbështetja e vazhdueshme, ulja e diskriminimit dhe stigmës ndaj të cilave ekspozohen të varurit në shoqërinë tone, trajtimet e problemeve psikologjike, tretmanet për mirëqenien shëndetësore dhe rehabilitimi, nëpërmjet aktiviteteve sportive në palestër, fitness, fizioterapi dhe praktikim të notit në pishinën më moderne në regjion.
spitali

AMERICAN BRAIN


Rehabilitimi dhe programet Rehabilituese

Rehabilitimi është procesi i rikthimit të shëndetit ose aftësive të një personi pas një lëndimi apo sëmundjeje. Përfshin terapi dhe trajtime të ndryshme për të ndihmuar individët të rikthejnë shëndetin fizik, mendore, ose emocional. Është një udhëtim i rimarrjes drejt një jete normale dhe të pasuruar. Një shembull i programit të rehabilitimit është terapia fizike, e cila shpesh përdoret për të ndihmuar njerëzit të rimarrin pas lëndimeve apo operacioneve duke përmirësuar forcën, fleksibilitetin dhe lëvizshmërinë përmes ushtrimeve dhe teknikave të përshtatura për nevojat e tyre specifike. Terapistët fizikë udhëhoqin pacientët në këtë program për t’i ndihmuar ata të rimarrin aftësitë e tyre fizike dhe të përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të jetës së tyre. Përveç terapisë fizike, ka disa lloje të tjera programesh rehabilitimi si terapia okupacionale, që ndihmon individët të rimarrin aftësi për veprimtari të përditshme; terapia e fjalës, që ndihmon me komunikimin dhe vështirësitë në gelltitje; dhe terapia kognitive, që përqendrohet në përmirësimin e funksioneve kognitive si kujtesa dhe zgjidhja e problemeve.

 

 Secili program është i dizajnuar për të adresuar nevojat specifike dhe për të promovuar rimarrjen në fusha të ndryshme të jetës së një personi. Disa shembuj të terapisë kognitive përfshijnë terapinë kognitive-vepruese (CBT), terapinë dialektike-vepruese (DBT), dhe terapinë e pranimit dhe përkushtimit (ACT). Këto terapi kanë për qëllim të ndihmojnë individët të identifikojnë dhe ndryshojnë modelet e mendimit negative, të zhvillojnë strategji përballimi dhe të përmirësojnë aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Ato mund të jenë të dobishme për kushte shëndetësore mendorë si ankthi, depresioni dhe çrregullime pas-traumatike (PTSD). Terapia Kognitive-vepruese (CBT) vepron duke ndihmuar individët të njohin dhe ndryshojnë modelet negative të mendimit dhe sjelljes që kontribuojnë në vështirësi. Për shembull, le të themi se dikush ka frikë të flasë para publikut. Në CBT, ata do të punonin me një terapist për të identifikuar mendimet e tyre negative, si “Do të turpërohem” apo “Të gjithë do të më vlerësojnë.” Pastaj, ata do të mësonin teknika për të sfiduar dhe riformuluar këto mendime, zëvendësuar ato me ato më pozitive dhe realiste, si “Kam përgatitur mirë, dhe mund ta bëj këtë.” Përmes praktikës dhe udhëzimit, CBT ndihmon individët të zhvillojnë modelet e mendimit më të shëndetshme dhe të kapërcejnë frikën ose sfidat e tyre. Terapia Dialektike-vepruese (DBT) është një formë terapie që përqendrohet në ndihmimin e individëve për të zhvilluar aftësi për të menaxhuar emocionet, përmirësuar marrëdhëniet dhe përballuar situata të vështira. Për shembull, le të themi se dikush lufton me emocione të forta dhe ka vështirësi në regulimin e tyre. Në DBT, ata do të mësojnë teknika specifike si ndërgjegjesimi, regulimi i emocioneve, toleranca e stresit dhe efektiviteti ndërmjedhor. Këto aftësi ndihmojnë individët të bëhen më të vetëdijshëm për emocionet e tyre, të shkojnë në situata sfiduese dhe të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre me të tjerët. 

Përmirësimi i aftësive kognitive

 

Ne ndihmojmë individët të përmirësojnë aftësitë e tyre për veprimtari të përditshme me terapi ndihmëse, trajtimin e fjalës dhe përmirësimin e aftësive kognitive. Aftësitë e ndërmjedisës së terapive të ndryshme janë të projektuara për të adresuar nevojat specifike dhe të promovuar rikuperimin në fusha të ndryshme të jetës së një personi.

Motivimi i pacientëve në Spitalin e Rehablitimit

 

Një mjedis pozitiv dhe i përkrahur mund të ndihmojë pacientët në spitalin e rehabilitimit të ndihen të motivuar. Ciklet e suksesit dhe testimet nga pacientët dhe profesionistët shëndetësorë tregojnë për ndikimin pozitiv dhe kujdesin e përkushtuar të spitalit tonë në jetën e tyre.

Teknikat e Menaxhimit të Konflikteve në Grupet e Mbështetjes

Praktika e “mindfulness” mund të përmirësohet duke filluar me momente të vogla në jetën tuaj të përditshme. Ndërsa konfliktet janë një pjesë e zakonshme e dinamikës së grupit, menaxhimi i tyre me përqendrim në komunikim të hapur dhe zgjidhje konstruktive mund të sjellë rritje dhe mësim kolektiv brenda grupit të mbështetjes.

Strategjitë në Projekte të Gjata dhe Kujdesin ndaj Pacientëve

Në projektet e gjata, motivimi mund të jetë sfidues. Me ndarjen e projekteve në hapa më të vegjël dhe krijimin e qëllimeve të qarta dhe realiste, mund të ruhet motivimi dhe të shënohet progresi. Pacientët në spitalin e rehabilitimit mund të marrin pjesë aktivisht në përcaktimin e qëllimeve të tyre dhe të ndiejnë përgjegjësi dhe kontroll në rrugën e tyre të rikuperimit.

Stimulimi dhe Përforcimi Pozitiv në Projekte dhe Grupet e Mbështetjes

 

Përforcimi pozitiv në spitalet e rehabilitimit mund të përfshijë krijimin e një sistemi ku pacientët marrin pjesë aktivisht në përcaktimin e qëllimeve. Kjo do t’i mundësojë atyre të kenë një ndjenjë kontrolli dhe pronësie në udhëtimin e tyre të rehabilitimit. Konfliktet, në anën tjetër, mund të shihen si shanse për zhvillim dhe rritje, ndërsa përqasja ndaj tyre me komunikim të hapur dhe bashkëpunim mund të sjellë një dinamikë të qëndrueshme dhe mbështetëse në grupet e mbështetjes.

KONTAKTI